ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Phân công Khóa luận tốt nghiệp năm học 2024-2025 (Cập nhật 1/4/2024)
05/01/2024

Số: 01/TB-KCNHH                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2024-2025

Khoa Công nghệ Hóa học trân trọng thông báo đến giảng viên và sinh viên về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của năm học 2024 – 2025 như sau:

1/ Đối tượng thực hiện: Sinh viên thuộc các lớp

 • Đại học khóa 16 hệ chính quy và hệ chất lượng cao;
 • Sinh viên học lại học phần Khóa luận tốt nghiệp các năm trước còn thời hạn học tập

2/ Quy định về điểm và tích lũy tín chỉ để được làm KLTN trong đợt này:

 • Căn cứ vào điểm tổng kết năm học tính đến học kỳ 1 (2023-2024): Điểm trung bình trê

  Tải về và Xem

  n 2.0 và tích lũy từ 90TC trở lên, là sinh viên năm thứ 4 trên hệ thống ghi nhận

3/ Thời gian thực hiện

Đăng ký đề tài:

Thực hiện đề tài

 • Sau khi Khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, SV làm tờ Nhiệm vụ đề tài nộp cho GVHD và chủ nhiệm bộ môn ký duyệt trước ngày 26/1/2024;
 • Mỗi SV phải chuẩn bị 1 cuốn nhật ký PTN (có thể mua tại phòng F1.02) và bắt đầu làm đề tài theo nội dung của tờ nhiệm vụ mà thầy cô đã ký;
 • SV làm đơn xin mượn phòng TN và dụng cụ thiết bị theo hướng dẫn của cô Minh và cô Nga ở phòng F1.02;
 • Thời gian thực hiện đề tài: từ ngày ra thông báo đến hết HK1 năm 2024-2025;
 • Nộp báo cáo giữa kỳ và cuốn nhật ký PTN: dự kiến đầu tháng 8/2024, khoa sẽ có thông báo riêng;
 • Nộp KLTN và báo cáo hội đồng: cuối HK1 (2024-2025), khoa sẽ có thông báo riêng.

Phân công Khóa luận tốt nghiệp năm học 2024-2025 (Cập nhật 01/4/2024)

 

 

                                                                                           

                                   

Đơn vị liên kết