TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Bảo vệ đề tài NCKH cấp trường của TS. Võ Thế Kỳ- Khoa Công nghệ Hóa học
06/07/2021

Chiều ngày, 21 tháng 06 năm 2021, Hội đồng nghiệm thu đề tài của trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM đã tiến hành tổ chức nghiệm thu đề tài của TS. Võ Thế Kỳ với đề tài “ Tổng hợp vật liệu hấp phụ trên nền khung hữu cơ kim loại (MOFs) ứng dụng lưu trữ khí CO2 và tách khí CO/N2”. Đề tài mã số: 618/QĐ-ĐHCN trong khuôn khổ đề tài NCKH cấp trường năm 2020. Thành phần Hội đồng: PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân- Chủ tịch HĐ, PGS.TS. Mai Đình Trị – Ủy viên phản biện, TS. Trần Hoài Lam – Ủy viên phản biện, TS. Đoàn Văn Đạt – Ủy viên và TS. Phạm Thị Hồng Phượng – Ủy viên thư ký. Tác giả đã trình bày ý nghĩa khoa học của đề tài tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại và ứng dụng xử lý môi trường và làm vật liệu xúc tác. Góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu do khí thải CO2. Đề tài được thực hiện dựa trên sự hợp tác giữa phòng thí nghiệm Khoa công Nghệ Hóa học Trường Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và PTN Khoa Công nghệ Hóa học Trường Đại học Kyung Hee- Hàn Quốc, mở ra cơ hội giao lưu khoa học, hợp tác quốc tế giữu hai phòng thí nghiệm. Thông qua đề tài, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo thực hành cho giảng viên, sinh viên ngành Công nghệ Hóa học, Trường Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả đề tài đạt được 2 bài báo quốc tế chất lượng Q1 thuộc hệ thống ISI. Các kết quả đạt được của đề tài: Tổng hợp thành công vật liệu gồm khung kim loại-hữu cơ MIL-101(Cr)-NH2, MIL-101(Cr)-NH2 pha tạp axit 2,5-dihydroxyl terephthalic, MIL-101(Cr)-NH2 pha tạp ethylenediamine bằng phương pháp nhiệt dung môi. Vật liệu sau tổng hợp được xác định cấu trúc bằng các phương pháp phân tích Hóa lý hiện đại SEM, HR-TEM, XRD, FT-IR, TGA, XPS và TPD-CO2. Kết quả phân tích cho thấy cấu trúc khung kim loại –hữu cơ MIL-101(Cr)-NH2 được tổng hợp thành công. Axit 2,5- dihydroxyl terephthalic và ethylendiamine được pha tạp vào cấu trúc lỗ xốp MIL-101(Cr)- NH2. Khả năng hấp phụ CO2 và N2 của các vật liệu MIL-101(Cr)-NH2, (HO)2BDC@MIL-101(Cr)-NH2 và ethylendiamine@MIL-101(Cr)-NH2 đã được khảo sát hệ thống. Các đại lượng quan trọng cho quá trình hấp phụ như nhiệt hấp phụ CO2, độ chọn lọc CO2/N2, và khả năng tái sử dụng của các vật liệu đã được nghiên cứu đầy đủ. Vật liệu (HO)2BDC@MIL-101(Cr)-NH2 và ethylendiamine@MIL-101(Cr)-NH2 có khả năng hấp phụ CO2 cao hơn vật liệu MOF tinh khiết và vượt trội so với nhiều vật liệu được công bố trước đây. Ngoài ra, các vật liệu thể hiện khả năng tái sử dụng rất tốt sau nhiều lần sử dụng. Điều này cho thấy các vật liệu (HO)2BDC@MIL-101(Cr)-NH2 và ethylendiamine@MIL-101(Cr)- NH2 có tiềm năng lớn trong xử lý khí nhà kính CO2. Hội đồng đánh giá cao nghiên cứu của nhóm tác giả và xếp loại đề tài- Kết quả xếp loại: Tốt. 

Một số hình ảnh ở buổi bảo vệ.

Đơn vị liên kết