ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách giảng viên và điện thoại liên lạc
27/07/2023

Danh sách được cập nhật đến ngày 27/7/2023

STT Họ  Tên Học hàm/
học vị
Điện thoại Email
1 Lê Hoài Ân ThS 0902154274 lehoaian@iuh.edu.vn
2 Trần Nguyễn Minh Ân PGS.TS 0939866186 trannguyenminhan@iuh.edu.vn
3 Trần Thị Lan Anh ThS 0918732848 tranthilananh@iuh.edu.vn
4 Huỳnh Ngọc Châu ThS 0949439657 huynhngocchau@iuh.edu.vn
5 Võ Thành Công TS 0909958725 vothanhcong@iuh.edu.vn
6 Nguyễn Văn Cường PGS.TS 0985778692 nvc@iuh.edu.vn
7 Đoàn Văn Đạt PGS.TS 0989275588 doanvandat@iuh.edu.vn
8 Bùi Thị Diễm TS 0919310363 buithidiem@iuh.edu.vn
9 Đỗ Quý Diễm TS 0902890128 doquydiem@iuh.edu.vn
10 Trương Thị Ngọc Diễm ThS 0985204848 truongthingocdiem@iuh.edu.vn
11 Trần Hoài Đức ThS 0982277912 tranhoaiduc@iuh.edu.vn
12 Lưu Thị Việt TS 0949229568 luuthivietha@iuh.edu.vn
13 Trần Hữu Hải ThS 0984104839 tranhuuhai@iuh.edu.vn
14 Bạch Thị Mỹ Hiền TS 0908630398 bachthimyhien@iuh.edu.vn
15 Vũ Thị Hoa ThS 0968353716 vuthihoa@iuh.edu.vn
16 Trần Thị Hồng TS 0903719413 tranthihong@iuh.edu.vn
17 Lê Thiết Hùng ThS 0971981968 lethiethung@iuh.edu.vn
18 Phạm Văn Hưng ThS 0988649495 phamvanhung@iuh.edu.vn
19 Thái Việt Hưng ThS 0903061200 thaiviethung@iuh.edu.vn
20 Võ Thanh Hưởng ThS 0919719697 vothanhhuong@iuh.edu.vn
22 Văn Thanh Khuê TS 0913663650 vanthanhkhue@iuh.edu.vn
23 Võ Thế Kỳ PGS.TS 0358346346 votheky@iuh.edu.vn
24 Phạm Hoàng Ái Lệ ThS 0935513131 phamhoangaile@iuh.edu.vn
25 Nguyễn Thị Liễu ThS 0983009876 nguyenthilieu@iuh.edu.vn
26 Đỗ Thị Long TS 0966854678 dothilong@iuh.edu.vn
27 Nguyễn Hoàng Minh ThS 0908842094 nguyenhoangminh@iuh.edu.vn
28 Trương Văn Minh ThS 0909611601 truongvanminh@iuh.edu.vn
29 Trương Kim Ngân ThS 0765294106 truongkimngan@iuh.edu.vn
30 Trần Thảo Quỳnh Ngân TS 0938247778 tranthaoquynhngan@iuh.edu.vn
31 Trần Thị Thanh Nhã TS 0981602056 tranthithanhnha@iuh.edu.vn
32 Cao Thanh Nhàn ThS 0931533953 caothanhnhan@iuh.edu.vn
34 Lê Văn Nhiều TS 0984252844 levannhieu@iuh.edu.vn
35 Phạm Thị Hồng Phượng TS 0902651178 phamthihongphuong@iuh.edu.vn
36 Nguyễn Minh Quang TS 0908234865 nguyenminhquang@iuh.edu.vn
37 Khưu Châu Quang ThS 0983081189 khuuchauquang@iuh.edu.vn
40 Nguyễn Văn Sơn TS 0917368357 nguyenvanson@iuh.edu.vn
41 Hồ Văn Tài ThS 0914417579 hovantai@iuh.edu.vn
42 Phạm Thành Tâm ThS 0918417834 phamthanhtam@iuh.edu.vn
43 Nguyễn Thị Thanh Tâm ThS 0941857459 nguyenthithanhtam@iuh.edu.vn
45 Lê Văn Tán GS.TS   levantan@iuh.edu.vn
46 Nguyễn Trọng Tăng ThS 0902902253 nguyentrongtang@iuh.edu.vn
47 Nguyễn Quốc Thắng TS 0983177314 nguyenquocthang@iuh.edu.vn
48 Trần Ngọc Thắng TS 0983175684 trangngocthang@iuh.edu.vn
49 Nguyễn Thị Nhật Thắng TS 0703325883 nguyenthinhatthang@iuh.edu.vn
50 Cao Xuân Thắng TS 0901097869 caoxuanthang@iuh.edu.vn
51 Hoàng Thị Thanh ThS 0989512866 hoangthithanh@iuh.edu.vn
52 Lê Trọng Thành ThS 0908412787 letrongthanh@iuh.edu.vn
53 Nguyễn Thị Mai Thơ TS 0978274904 nguyenthimaitho@iuh.edu.vn
54 Lê Nhất Thống ThS 0908402771 lenhatthong@iuh.edu.vn
55 Trần Thị Diệu Thuần TS 0905804138 tranthidieuthuan@iuh.edu.vn
56 Trần Thị Diệu Thúy ThS 0918702667 tranthidieuthuy@iuh.edu.vn
57 Trần Thị Thanh Thúy TS 0909028536 tranthithanhthuy@iuh.edu.vn
58 Bùi Thị Thu Thủy TS 0962085165 buithithuthuy@iuh.edu.vn
59 Nguyễn Minh Tiến ThS 0836125188 nguyenminhtien@iuh.edu.vn
60 Nguyễn Thùy Trang TS 0908601810 nguyenthuytrang@iuh.edu.vn
61 Nguyễn Văn Trọng TS 0903543882 nguyenvantrong@iuh.edu.vn
62 Nguyễn Hữu Trung TS 0913820426 nguyenhuutrung@iuh.edu.vn
63 Lộ Nhật Trường TS 0908540198 lonhattruong@iuh.edu.vn
64 Nguyễn Thị Tường Vi ThS 0779220123 nguyenthituongvi@iuh.edu.vn
65 Lê Đình PGS.TS 0902863099 ledinhvu@iuh.edu.vn
66 Võ Uyên Vy TS 0908503547 vouyenvy@iuh.edu.vn
 
Đơn vị liên kết