TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo nộp hồ sơ nhận học bổng Nitori 2022
26/09/2022

1/ Áp dụng: Sinh viên Khóa 16+17 đang học tại Khoa Công nghệ Hóa học

2/ Số lượng: 03 sinh viên

3/ Giá trị: Khoảng 11.000.000 VNĐ/suất

4/ Tiêu chuẩn:

  • Đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu của HK2 năm học 2021-2022;
  • Có thành tích họp tập loại giỏi trở lên của HK2 (2021-2022); nộp bảng điểm HK2 (2021-2022) kèm theo
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm học 2021-2022;
  • Tích cực tham gia các hoạt động đoàn, cộng đồng, nghiên cứu khoa học

5/ Điền hồ sơ theo mẫu: TẢI HỒ SƠ

6/ Nộp hồ sơ tại phòng giáo vụ F0.02 cho Cô Nhung trước 11h30 ngày 04/10/2022

  • Khoa sẽ xét duyệt hồ sơ dựa vào tổng các thành tích, 03 hồ sơ có thành tích tốt nhất được gửi cho quỹ học bổng Nitori.
Đơn vị liên kết