ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo kế hoạch thực hiện KLTN cho hệ liên thông HK2 (2023-2024)
08/12/2023

Áp dụng: cho sinh viên học lại môn Khóa luận tốt nghiệp của các lớp đại học liên thông 15AVL và 16BVL để kịp hoàn thành môn học trước khi hết hạn học tập

Thời gian thực hiện: trong HK2 (2023-2024) theo tiến độ của trường

Kế hoạch thực hiện đăng ký:

1/ Sinh viên nộp đơn cho cô Nhung tại phòng F0.02: Đơn xin đăng ký đề tài, trong đó ghi rõ tên đề tài, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, nơi làm đề tài và có chữ ký của CNBM, GVHD trước ngày 15/12/2023

+ Cần phải có cam kết trong đơn của SV lấy từ ý kiến của GVHD “sinh viên cam kết thực hiện đủ thời gian và nội dung đề tài trong thời gian 6 tháng” (ít nhất) và có GVHD xác nhận trong đơn.

2/ Sinh viên tự đăng ký vào LHP Khóa luận tốt nghiệp – 423700903601 mà khoa đã mở trong HK2; đóng tiền học phí theo quy định của trường trước ngày 15/12/2023

3/ Thực hiện làm đề tài nghiêm túc, hiệu quả, nộp báo cáo đúng tiến độ của HK2 và theo dõi thông báo về việc kiểm tra tiến độ đề tài giữa kỳ + thông báo thành lập hội đồng chấm KLTN (dự kiến cuối tháng 5/2024)

Sinh viên không thực hiện theo kế hoạch và thời gian đã thông báo phía trên, sẽ không được duyệt bảo vệ hội đồng.

Đơn vị liên kết