TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Lịch học HK1 năm học 2023-2024
15/05/2023
STT Tên Học Phần Mã LHP Nhóm Thứ Tiết Phòng Học Giảng Viên Mã Lớp Học Ngày
1 Các quá trình và thiết bị cơ học – LT(45) 420300079501   2 7 9 X11.06 Trương Văn Minh DHMT18A 07/08/2023
2 Các sản phẩm dầu khí – LT(45) 420300078601   3 10 12 V8.02 Nguyễn Hoàng Minh DHHO17C 08/08/2023
3 Chuyên đề chuyên ngành Công nghệ Lọc – Hóa dầu – LT(45) 420300391801   6 10 12 V8.02 Bạch Thị Mỹ Hiền DHHO16C 11/08/2023
4 Công nghệ các chất tạo màng – LT(45) 420300377801   5 10 12 D11.02 Lê Nhất Thống DHHO16A 10/08/2023
5 Công nghệ các chất tạo màng – LT(45) 422000412401   4 4 6 B1.01 (CLC) Lê Nhất Thống DHHO16ATT 09/08/2023
6 Công nghệ điện hóa – LT(45) 420300399501   2 4 6 V13.02 Võ Thành Công DHHO16B 07/08/2023
7 Công nghệ hóa dầu – LT(45) 420300431501   6 4 6 V11.06 Đỗ Quý Diễm DHHO16C 11/08/2023
8 Công nghệ hóa sinh – LT(45) 420300376601   7 4 6 V11.01 Nguyễn Thị Nhật Thắng DHHO17B 12/08/2023
9 Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm – LT(45) 420300350001   3 10 12 V11.01 Trần Hữu Hải DHHO16A 08/08/2023
10 Công nghệ hương liệu và mỹ phẩm – LT(45) 422000420901   4 10 12 B1.02 (CLC) Phạm Thị Hồng Phượng DHHO16ATT 09/08/2023
11 Công nghệ lọc dầu – LT(45) 420300333301   3 4 6 V12.02 Trần Thị Hồng DHHO17C 08/08/2023
12 Công nghệ sản xuất xi măng – LT(45) 420301423901   2 10 12 D10.02 Phạm Thành Tâm DHHO16B 07/08/2023
13 Hóa học bề mặt – LT(30) 786401274001   7 7 11 B1.01 (CLC) Đỗ Quý Diễm NCSHO6B 21/10/2023
14 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213801 1 6 2 6 F1.06 Bùi Thị Diễm DHDD18A 20/10/2023
15 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213801 2 6 7 11 F1.06 Bùi Thị Diễm DHDD18A 20/10/2023
16 Hóa học đại cương – LT(30) 420300213801   6 4 6 V11.04 Huỳnh Ngọc Châu DHDD18A 11/08/2023
17 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213802 1 3 2 6 F1.06 Trần Thị Lan Anh DHMT18A 17/10/2023
18 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213802 2 3 7 11 F1.06 Trần Thị Lan Anh DHMT18A 17/10/2023
19 Hóa học đại cương – LT(30) 420300213802   2 10 12 X13.09 Trần Thị Lan Anh DHMT18A 07/08/2023
20 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213803 1 4 2 6 F1.06 Trần Thị Diệu Thúy DHDBTP19A 08/11/2023
21 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213803 2 4 7 11 F1.06 Trần Thị Diệu Thúy DHDBTP19A 08/11/2023
22 Hóa học đại cương – LT(30) 420300213803   6 10 12 X13.09 Huỳnh Ngọc Châu DHDBTP19A 08/09/2023
23 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213804 1 5 2 6 F1.06 Nguyễn Thị Mai Thơ DHDBTP19B 09/11/2023
24 Hóa học đại cương – TH(30) 420300213804 2 2 7 11 F1.06 Nguyễn Thị Mai Thơ DHDBTP19B 06/11/2023
25 Hóa học đại cương – LT(30) 420300213804   6 1 3 X12.02 Nguyễn Thị Mai Thơ DHDBTP19B 08/09/2023
26 Hóa học màu sắc – LT(45) 422000148601   4 4 6 B1.02 (CLC) Nguyễn Thị Nhật Thắng DHHO17ATT 09/08/2023
27 Hóa học màu sắc – LT(45) 420300059801   4 10 12 X10.06 Trần Hữu Hải DHHO17A 09/08/2023
28 Hóa học màu sắc – LT(45) 420300059802   5 10 12 V12.01 Nguyễn Thị Nhật Thắng DHHO17D 10/08/2023
29 Hóa học màu sắc – LT(45) 420300059803   5 7 9 X11.09 Nguyễn Thị Nhật Thắng DHHO17C 10/08/2023
30 Hóa học Polymer – LT(45) 422000216501   5 1 3 A6.04 Cao Xuân Thắng DHHO17ATT 10/08/2023
31 Hóa học Polymer – LT(45) 420300155001   6 10 12 X13.03 Cao Xuân Thắng DHHO17A 11/08/2023
32 Hóa học Polymer – LT(45) 420300155002   2 10 12 D10.04 Lê Nhất Thống DHHO17D 07/08/2023
33 Hóa hữu cơ – TH(30) 420301589301 1 2 2 6 F0.09 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHDBTP19A 06/11/2023
34 Hóa hữu cơ – TH(30) 420301589301 2 2 7 11 F0.09 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHDBTP19A 06/11/2023
35 Hóa hữu cơ – LT(30) 420301589301   7 1 3 A2.06 Võ Uyên Vy DHDBTP19A 09/09/2023
36 Hóa hữu cơ – TH(30) 420301589302 1 4 2 6 F0.09 Võ Uyên Vy DHDBTP19B 08/11/2023
37 Hóa hữu cơ – TH(30) 420301589302 2 4 7 11 F0.09 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHDBTP19B 08/11/2023
38 Hóa hữu cơ – LT(30) 420301589302   7 7 9 A4.07 Võ Uyên Vy DHDBTP19B 09/09/2023
39 Hóa hữu cơ 1 – LT(45) 420301632601   6 7 9 X12.09 Nguyễn Văn Cường DHDH18A 11/08/2023
40 Hóa hữu cơ 1 – LT(45) 420301632602   6 10 12 X12.09 Trần Thị Thanh Nhã DHDH18A 11/08/2023
41 Hóa keo – LT(30) 422000412201   5 5 6 A6.04 Đoàn Văn Đạt DHHO17ATT 10/08/2023
42 Hóa keo – LT(30) 420300347101   5 10 11 X12.05 Đoàn Văn Đạt DHHO17A 10/08/2023
43 Hóa keo – LT(30) 420300347102   7 2 3 V11.01 Đoàn Văn Đạt DHHO17B 12/08/2023
44 Hóa keo – LT(30) 420300347103   2 10 11 D10.03 Trần Nguyễn Minh Ân DHHO17C 07/08/2023
45 Hóa keo – LT(30) 420300347104   2 5 6 V14.02 Đoàn Văn Đạt DHHO17D 07/08/2023
46 Hóa keo – LT(30) 420300347105   2 5 6 A6.02 Trần Nguyễn Minh Ân DHPT17A 07/08/2023
47 Hóa kỹ thuật – LT(30) 420300391701   7 1 3 X12.04 Bùi Thị Thu Thủy DHPT18A 12/08/2023
48 Hóa lý dược – TH(30) 420301632701 1 3 2 6 F1.08 Lê Thiết Hùng DHDH18A 17/10/2023
49 Hóa lý dược – TH(30) 420301632701 2 3 7 11 F1.08 Thái Việt Hưng DHDH18A 17/10/2023
50 Hóa lý dược – LT(30) 420301632701   2 10 12 X12.09 Văn Thanh Khuê DHDH18A 07/08/2023
51 Hóa lý dược – TH(30) 420301632702 1 5 2 6 F1.08 Trần Thị Lan Anh DHDH18A 19/10/2023
52 Hóa lý dược – TH(30) 420301632702 2 5 7 11 F1.08 Trần Thị Lan Anh DHDH18A 19/10/2023
53 Hóa lý dược – LT(30) 420301632702   2 7 9 X12.09 Nguyễn Minh Quang DHDH18A 07/08/2023
54 Hóa lý Silicat – LT(45) 420300351901   3 4 6 V11.01 Hoàng Thị Thanh DHHO17B 08/08/2023
55 Hóa phân tích – TH(30) 420300347001 1 2 7 11 F1.03 Khưu Châu Quang DHTP18A 23/10/2023
56 Hóa phân tích – TH(30) 420300347001 2 3 2 6 F1.03 Khưu Châu Quang DHTP18A 24/10/2023
57 Hóa phân tích – TH(30) 420300347001 3 6 2 6 F1.03 Lê Hoài Ân DHTP18A 27/10/2023
58 Hóa phân tích – LT(30) 420300347001   2 1 3 X12.01 Đỗ Quý Diễm DHTP18A 07/08/2023
59 Hóa phân tích – TH(30) 422000385401 1 7 7 11 F1.03 Nguyễn Thị Mai Thơ DHTP18ATT 28/10/2023
60 Hóa phân tích – TH(30) 422000385401 2 8 2 6 F1.03 Nguyễn Thị Mai Thơ DHTP18ATT 29/10/2023
61 Hóa phân tích – LT(30) 422000385401   7 4 6 B1.01 (CLC) Bùi Thị Thu Thủy DHTP18ATT 12/08/2023
62 Hóa phân tích – TH(30) 420300347002 1 2 7 11 F1.07 Nguyễn Thùy Trang DHTP18B 23/10/2023
63 Hóa phân tích – TH(30) 420300347002 2 4 7 11 F1.07 Nguyễn Thị Mai Thơ DHTP18B 25/10/2023
64 Hóa phân tích – TH(30) 420300347002 3 7 7 11 F1.07 Huỳnh Nguyễn Quế Anh DHTP18B 28/10/2023
65 Hóa phân tích – LT(30) 420300347002   5 10 12 X13.06 Hồ Văn Tài DHTP18B 10/08/2023
66 Hóa phân tích – TH(30) 422000385402 1 5 2 6 F1.07 Hồ Văn Tài DHTP18BTT 26/10/2023
67 Hóa phân tích – TH(30) 422000385402 2 5 7 11 F1.07 Hồ Văn Tài DHTP18BTT 26/10/2023
68 Hóa phân tích – LT(30) 422000385402   7 1 3 B1.01 (CLC) Nguyễn Quốc Thắng DHTP18BTT 12/08/2023
69 Hóa phân tích – TH(30) 420300347003 1 4 2 6 F1.03 Lê Hoài Ân DHTP18C 25/10/2023
70 Hóa phân tích – TH(30) 420300347003 2 4 7 11 F1.03 Lê Hoài Ân DHTP18C 25/10/2023
71 Hóa phân tích – LT(30) 420300347003   4 10 12 T4.01 Vũ Thị Hoa DHTP18C 09/08/2023
72 Hóa phân tích – TH(30) 422000385403 1 3 7 11 F1.07 Khưu Châu Quang DHTP18CTT 24/10/2023
73 Hóa phân tích – LT(30) 422000385403   2 1 3 B3.12 (CLC) Vũ Thị Hoa DHTP18CTT 07/08/2023
74 Hóa phân tích – TH(30) 420300347004 1 3 2 6 F1.07 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHDBTP18A 24/10/2023
75 Hóa phân tích – TH(30) 420300347004 2 4 2 6 F1.07 Nguyễn Thùy Trang DHDBTP18A 25/10/2023
76 Hóa phân tích – TH(30) 420300347004 3 7 2 6 F1.07 Nguyễn Thùy Trang DHDBTP18A 28/10/2023
77 Hóa phân tích – TH(30) 420300347004 4 7 2 6 F1.03 Huỳnh Nguyễn Quế Anh DHDBTP18A 28/10/2023
78 Hóa phân tích – LT(30) 420300347004   6 10 12 X13.04 Đỗ Quý Diễm DHDBTP18A 11/08/2023
79 Hóa phân tích – TH(30) 420300347005 1 6 7 11 F1.07 Hồ Văn Tài DHDD18A 27/10/2023
80 Hóa phân tích – TH(30) 420300347005 2 6 2 6 F1.07 Hồ Văn Tài DHDD18A 27/10/2023
81 Hóa phân tích – LT(30) 420300347005   6 10 12 X13.08 Hồ Văn Tài DHDD18A 11/08/2023
82 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553701 1 2 7 11 F1.03 Trần Thị Thanh Thúy DHHO18A 11/09/2023
83 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553701 2 2 7 11 F1.07 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHHO18A 11/09/2023
84 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553701   4 10 12 X13.09 Bùi Thị Thu Thủy DHHO18A 09/08/2023
85 Hóa phân tích 1 – TH(30) 422001554801 1 3 2 6 F1.07 Trần Thị Thanh Thúy DHHO18ATT 12/09/2023
86 Hóa phân tích 1 – TH(30) 422001554801 2 3 2 6 F1.03 Lê Hoài Ân DHHO18ATT 12/09/2023
87 Hóa phân tích 1 – LT(30) 422001554801   4 4 6 A6.04 Bùi Thị Thu Thủy DHHO18ATT 09/08/2023
88 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553702 1 5 2 6 F1.03 Hồ Văn Tài DHHO18B 14/09/2023
89 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553702 2 5 2 6 F1.07 Lê Hoài Ân DHHO18B 14/09/2023
90 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553702   4 10 12 V13.04 Đỗ Thị Long DHHO18B 09/08/2023
91 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553703 1 5 7 11 F1.03 Vũ Thị Hoa DHHO18C 14/09/2023
92 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553703 2 5 7 11 F1.07 Lê Hoài Ân DHHO18C 14/09/2023
93 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553703   2 10 12 X13.06 Bùi Thị Thu Thủy DHHO18C 07/08/2023
94 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553704 1 6 7 11 F1.03 Trương Thị Ngọc Diễm DHHO18D 15/09/2023
95 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553704 2 6 7 11 F1.07 Nguyễn Thị Tường Vi DHHO18D 15/09/2023
96 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553704   2 10 12 X13.08 Nguyễn văn Trọng DHHO18D 07/08/2023
97 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553705 1 3 7 11 F1.03 Hồ Văn Tài DHHO18A 12/09/2023
98 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553705 2 3 7 11 F1.07 Lê Hoài Ân DHHO18A 12/09/2023
99 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553705   4 10 12 X13.10 Nguyễn văn Trọng DHHO18A 09/08/2023
100 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553706 1 6 2 6 F1.07 Trương Thị Ngọc Diễm DHHO18C 15/09/2023
101 Hóa phân tích 1 – TH(30) 420301553706 2 6 2 6 F1.03 Nguyễn Thị Tường Vi DHHO18C 15/09/2023
102 Hóa phân tích 1 – LT(30) 420301553706   2 10 12 X13.07 Hồ Văn Tài DHHO18C 07/08/2023
103 Hóa sinh học – TH(30) 420300361307 1 3 7 11 F6.04 Hồ Thiên Hoàng DHDH18A 17/10/2023
104 Hóa sinh học – TH(30) 420300361307 2 4 2 6 F6.04 Hồ Thiên Hoàng DHDH18A 18/10/2023
105 Hóa sinh học – TH(30) 420300361307 3 5 7 11 T3.07 V.SHTP Hồ Thiên Hoàng DHDH18A 19/10/2023
106 Hóa sinh học – TH(30) 420300361307 4 5 2 6 T3.07 V.SHTP Hồ Thiên Hoàng DHDH18A 19/10/2023
107 Hóa sinh học – LT(30) 420300361307   3 4 6 V6.04 Phạm Tấn Việt DHDH18A 08/08/2023
108 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112101   4 4 6 V12.05 Lưu Thị Việt Hà DHHO18A 09/08/2023
109 Hóa vô cơ – LT(45) 422000166701   7 4 6 B1.02 (CLC) Bùi Thị Diễm DHHO18ATT 12/08/2023
110 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112102   5 10 12 X12.08 Bùi Thị Diễm DHHO18B 10/08/2023
111 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112103   3 4 6 V12.03 Bùi Thị Diễm DHHO18C 08/08/2023
112 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112104   3 4 6 V12.05 Trần Thị Diệu Thuần DHHO18D 08/08/2023
113 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112105   4 4 6 V12.06 Trần Thị Diệu Thuần DHHO18A 09/08/2023
114 Hóa vô cơ – LT(45) 420300112106   3 4 6 V12.04 Nguyễn Thị Mai Thơ DHHO18C 08/08/2023
115 Kiểm soát chất lượng trong hóa phân tích – LT(45) 420300124102   6 4 6 V12.06 Trần Thị Thanh Thúy DHPT16 11/08/2023
116 Kiến tập chuyên môn – TH(60) 422000308601   2 16 16 F2.10 Nguyễn Hữu Trung DHHO18ATT 07/08/2023
117 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích – LT(45) 420300157701   6 7 9 A6.01 Trần Thị Thanh Thúy DHPT17A 11/08/2023
118 Kỹ thuật phản ứng – LT(45) 420300087801   5 4 6 V14.05 Võ Thanh Hưởng DHHO16A 10/08/2023
119 Kỹ thuật phản ứng – LT(45) 422000173601   2 10 12 B3.04 (CLC) Cao Thanh Nhàn DHHO16ATT 07/08/2023
120 Kỹ thuật phản ứng – LT(45) 420300087802   6 4 6 D11.02 Võ Thanh Hưởng DHHO16B 11/08/2023
121 Kỹ thuật phản ứng – LT(45) 420300087803   3 7 9 D10.03 Nguyễn Hữu Trung DHHO16C 08/08/2023
122 Kỹ thuật phòng thí nghiệm – TH(30) 420301512601 1 4 2 6 F2.06 Vũ Thị Hoa DHPT18A 18/10/2023
123 Kỹ thuật phòng thí nghiệm – TH(30) 420301512601 2 4 7 11 F2.06 Vũ Thị Hoa DHPT18A 18/10/2023
124 Kỹ thuật phòng thí nghiệm – LT(30) 420301512601   7 4 6 X12.04 Vũ Thị Hoa DHPT18A 12/08/2023
125 Kỹ thuật xúc tác – LT(45) 420300372501   5 10 12 V11.02 Nguyễn Thị Liễu DHHO17C 10/08/2023
126 Kỹ thuật xúc tác – LT(45) 420300372502   6 10 12 D11.02 Trần Ngọc Thắng DHHO17D 11/08/2023
127 Nhập môn chuyên ngành công nghệ hóa học – LT(45) 422001430101   3 1 3 B4.03 (CLC) Trần Thảo Quỳnh Ngân DHHO17ATT 08/08/2023
128 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372401   3 4 6 X13.10 Phạm Văn Hưng DHHO18A 08/08/2023
129 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 422000418001   2 3 4 B1.02 (CLC) Võ Thanh Hưởng DHHO18ATT 07/08/2023
130 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372402   3 4 6 V11.06 Nguyễn Minh Tiến DHHO18B 08/08/2023
131 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372403   7 4 6 X12.01 Phạm Văn Hưng DHHO18C 12/08/2023
132 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372404   5 10 12 X13.02 Nguyễn Minh Tiến DHHO18D 10/08/2023
133 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372405   6 7 9   Nguyễn Minh Tiến DHHO18B 11/08/2023
134 Nhập môn kỹ sư công nghệ hóa học – LT(30) 420300372406   7 4 6 X12.03 Nguyễn Minh Tiến DHHO18C 12/08/2023
135 Nhiệt động học – LT(45) 420300349901   2 4 6 V12.06 Nguyễn Trọng Tăng DHHO18A 07/08/2023
136 Nhiệt động học – LT(45) 422000405101   7 1 3 B1.02 (CLC) Nguyễn Minh Quang DHHO18ATT 12/08/2023
137 Nhiệt động học – LT(45) 420300349902   2 4 6 V13.06 Lê Thiết Hùng DHHO18B 07/08/2023
138 Nhiệt động học – LT(45) 420300349903   4 4 6 V13.03 Nguyễn Trọng Tăng DHHO18C 09/08/2023
139 Nhiệt động học – LT(45) 420300349904   4 4 6 V13.06 Văn Thanh Khuê DHHO18D 09/08/2023
140 Nhiệt động học – LT(45) 420300349905   2 4 6 V13.03 Văn Thanh Khuê DHHO18A 07/08/2023
141 Nhiệt động học – LT(45) 420300349906   4 4 6 V13.04 Nguyễn Hoàng Minh DHHO18C 09/08/2023
142 Phân tích cấu trúc phân tử – LT(45) 420300109401   5 10 12 D11.03 Đỗ Thị Long DHPT16 10/08/2023
143 Phân tích công nghiệp – LT(45) 420301299401   6 10 12 V12.01 Nguyễn văn Trọng DHPT16 11/08/2023
144 Phân tích hương liệu và mỹ phẩm – LT(45) 420301517801   4 4 6 A6.01 Đỗ Thị Long DHPT17A 09/08/2023
145 Phân tích môi trường – thực phẩm – LT(45) 420300163001   3 10 12 V11.02 Nguyễn Quốc Thắng DHPT16 08/08/2023
146 Phân tích trong công nghệ mạ điện – LT(45) 420300145401   6 10 12 A6.01 Bùi Thị Thu Thủy DHPT17A 11/08/2023
147 Phân tích vật liệu – LT(45) 420300352102   2 4 6 V13.05 Lộ Nhật Trường DHHO17B 07/08/2023
148 Phương pháp phân tích điện hoá – LT(45) 420300175301   6 4 6 V11.03 Vũ Thị Hoa DHPT17A 11/08/2023
149 Phương pháp phân tích sắc ký – LT(45) 420300777601   3 4 6 D11.03 Nguyễn văn Trọng DHPT17A 08/08/2023
150 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377001   4 2 6 F2.09 Nguyễn Văn Sơn DHHO16A 09/08/2023
151 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377001   4 7 11 F2.09 Nguyễn Văn Sơn DHHO16A 09/08/2023
152 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 422000421001   5 2 6 F2.09 Thái Việt Hưng DHHO16ATT 10/08/2023
153 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 422000421001   5 7 11 F2.09 Lê Trọng Thành DHHO16ATT 10/08/2023
154 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377002   6 2 6 F2.09 Võ Thành Công DHHO16A 11/08/2023
155 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377002   6 7 11 F2.09 Võ Thành Công DHHO16A 11/08/2023
156 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377003   4 2 6 F2.09 Thái Việt Hưng DHHO16B 20/09/2023
157 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377003   4 7 11 F2.09 Thái Việt Hưng DHHO16B 20/09/2023
158 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377004   8 2 6 F2.09 Nguyễn Văn Sơn DHHO16B 24/09/2023
159 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377004   8 7 11 F2.09 Nguyễn Văn Sơn DHHO16B 24/09/2023
160 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377005   7 2 6 F2.09 Thái Việt Hưng DHHO16A 12/08/2023
161 Thí nghiệm Kỹ thuật xanh – TH(60) 420300377005   7 7 11 F2.09 Thái Việt Hưng DHHO16A 12/08/2023
162 Thí nghiệm tổng hợp nhiên liệu mới – TH(60) 420300391901   2 2 6 F0.07 Trần Thị Hồng DHHO16C 07/08/2023
163 Thí nghiệm tổng hợp nhiên liệu mới – TH(60) 420300391902   2 7 11 F0.07 Trần Thị Hồng DHHO16C 07/08/2023
164 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392001   4 2 6 F0.03 Lê Trọng Thành DHHO16A 11/10/2023
165 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392001   4 2 6 F0.05 Nguyễn Văn Sơn DHHO16A 20/09/2023
166 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392001   4 7 11 F0.03 Lê Trọng Thành DHHO16A 11/10/2023
167 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392001   4 7 11 F0.05 Nguyễn Văn Sơn DHHO16A 20/09/2023
168 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 422000399101   5 2 6 F0.03 Võ Thành Công DHHO16ATT 12/10/2023
169 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 422000399101   5 2 6 F0.05 Thái Việt Hưng DHHO16ATT 21/09/2023
170 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 422000399101   5 7 11 F0.03 Võ Thành Công DHHO16ATT 12/10/2023
171 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 422000399101   5 7 11 F0.05 Thái Việt Hưng DHHO16ATT 21/09/2023
172 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392002   6 2 6 F0.03 Hoàng Thị Thanh DHHO16A 13/10/2023
173 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392002   6 2 6 F0.05 Thái Việt Hưng DHHO16A 22/09/2023
174 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392002   6 7 11 F0.03 Hoàng Thị Thanh DHHO16A 13/10/2023
175 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392002   6 7 11 F0.05 Thái Việt Hưng DHHO16A 22/09/2023
176 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392003   4 2 6 F0.03 Võ Thành Công DHHO16B 30/08/2023
177 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392003   4 2 6 F0.05 Cao Xuân Thắng DHHO16B 09/08/2023
178 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392003   4 7 11 F0.03 Võ Thành Công DHHO16B 30/08/2023
179 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392003   4 7 11 F0.05 Cao Xuân Thắng DHHO16B 09/08/2023
180 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392004   8 2 6 F0.03 Lê Trọng Thành DHHO16B 03/09/2023
181 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392004   8 2 6 F0.05 Võ Thế Kỳ DHHO16B 13/08/2023
182 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392004   8 7 11 F0.03 Lê Trọng Thành DHHO16B 03/09/2023
183 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392004   8 7 11 F0.05 Võ Thế Kỳ DHHO16B 13/08/2023
184 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392005   7 2 6 F0.03 Hoàng Thị Thanh DHHO16A 21/10/2023
185 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392005   7 2 6 F0.05 Thái Việt Hưng DHHO16A 30/09/2023
186 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392005   7 7 11 F0.03 Hoàng Thị Thanh DHHO16A 21/10/2023
187 Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu – TH(60) 420300392005   7 7 11 F0.05 Thái Việt Hưng DHHO16A 30/09/2023
188 Thực hành dược khoa – TH(60) 420301632902   8 2 6 F1.08 Nguyễn Thùy Trang DHDH18A 13/08/2023
189 Thực hành dược khoa – TH(60) 420301632903   8 7 11 F1.08 Nguyễn Thùy Trang DHDH18A 13/08/2023
190 Thực hành dược khoa – TH(60) 420301632904   7 2 6 F1.08 Nguyễn Thị Tường Vi DHDH18A 12/08/2023
191 Thực hành dược khoa – TH(60) 420301632905   7 7 11 F1.08 Trương Thị Ngọc Diễm DHDH18A 12/08/2023
192 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 422000122201   3 7 11 F0.09 Võ Uyên Vy DHHO17ATT 24/10/2023
193 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 422000122201   5 7 11 F0.09 Võ Uyên Vy DHHO17ATT 26/10/2023
194 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079601   2 2 6 F0.09 Võ Uyên Vy DHHO17A 07/08/2023
195 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079602   2 7 11 F0.09 Võ Uyên Vy DHHO17A 07/08/2023
196 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079603   7 7 11 F0.09 Trần Thị Diệu Thúy DHHO17A 12/08/2023
197 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079604   8 2 6 F0.09 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHHO17B 13/08/2023
198 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079605   5 7 11 F0.09 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHHO17B 10/08/2023
199 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079606   6 7 11 F0.09 Nguyễn Thị Thanh Tâm DHHO17B 11/08/2023
200 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079607   4 2 6 F0.09 Huỳnh Ngọc Châu DHHO17C 09/08/2023
201 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079608   4 7 11 F0.09 Huỳnh Ngọc Châu DHHO17C 09/08/2023
202 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079609   7 2 6 F0.09 Trần Thị Diệu Thúy DHHO17C 12/08/2023
203 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079610   3 2 6 F0.09 Võ Uyên Vy DHHO17D 08/08/2023
204 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079611   3 7 11 F0.09 Trần Thị Diệu Thúy DHHO17D 08/08/2023
205 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079612   6 2 6 F0.09 Trần Thị Diệu Thúy DHHO17D 11/08/2023
206 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079613   5 2 6 F0.09 Huỳnh Ngọc Châu DHPT17A 10/08/2023
207 Thực hành Hóa hữu cơ – TH(60) 420300079614   8 7 11 F0.09 Trương Kim Ngân DHPT17A 13/08/2023
208 Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí – TH(60) 420300376901   5 2 6 F2.04 Bạch Thị Mỹ Hiền DHHO16C 10/08/2023
209 Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí – TH(60) 420300376902   4 2 6 F2.04 Phạm Hoàng Ái Lệ DHPT16 09/08/2023
210 Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí – TH(60) 420300376903   4 7 11 F2.04 Phạm Hoàng Ái Lệ DHPT16 09/08/2023
211 Thực hành Phân tích các sản phẩm dầu khí – TH(60) 420300376904   5 7 11 F2.04 Nguyễn Hoàng Minh DHHO16C 10/08/2023
212 Thực hành Quá trình và thiết bị hóa học – TH(60) 420300372601   2 2 6 F3.02 Cao Thanh Nhàn DHHO16A 07/08/2023
213 Thực hành Quá trình và thiết bị hóa học – TH(60) 422000420801   3 7 11 F3.02 Trương Văn Minh DHHO16ATT 08/08/2023
214 Thực hành Quá trình và thiết bị hóa học – TH(60) 420300372602   2 7 11 F3.02 Trần Thảo Quỳnh Ngân DHHO16A 07/08/2023
215 Thực hành Quá trình và thiết bị hóa học – TH(60) 420300372603   5 2 6 F3.02 Trương Văn Minh DHHO16B 10/08/2023
216 Thực hành Quá trình và thiết bị hóa học – TH(60) 420300372604   5 7 11 F3.02 Trần Thảo Quỳnh Ngân DHHO16B 10/08/2023
217 Thực hành Quá trình và thiết bị hóa học – TH(60) 420300372605   4 2 6 F3.02 Lê Văn Nhiều DHHO16C 09/08/2023
218 Thực hành Quá trình và thiết bị hóa học – TH(60) 420300372606   4 7 11 F3.02 Trần Thảo Quỳnh Ngân DHHO16C 09/08/2023
219 Thực vật dược – TH(30) 420301632801 1 2 2 6 F6.01 Văn Hồng Thiện DHDH18A 16/10/2023
220 Thực vật dược – TH(30) 420301632801 2 2 7 11 F6.01 Văn Hồng Thiện DHDH18A 16/10/2023
221 Thực vật dược – LT(30) 420301632801   2 4 6 V12.05 Văn Hồng Thiện DHDH18A 07/08/2023
222 Thực vật dược – TH(30) 420301632802 1 8 7 11 F6.01 Nguyễn Thị Tường Vi DHDH18A 22/10/2023
223 Thực vật dược – TH(30) 420301632802 2 8 2 6 F6.01 Nguyễn Thị Tường Vi DHDH18A 22/10/2023
224 Thực vật dược – LT(30) 420301632802   2 10 12 X13.04 Văn Hồng Thiện DHDH18A 07/08/2023
225 Tổng hợp hữu cơ – LT(45) 422000405001   6 4 6 A1.01A (CLC) Nguyễn Văn Sơn DHHO17ATT 11/08/2023
226 Tổng hợp hữu cơ – LT(45) 420300356401   6 4 6 X13.10 Võ Thế Kỳ DHHO17A 11/08/2023
227 Tổng hợp hữu cơ – LT(45) 420300356402   5 7 9 X11.08 Nguyễn Văn Sơn DHHO17D 10/08/2023
228 Truyền nhiệt – LT(45) 422000215301   2 1 3 B3.10 (CLC) Lê Văn Nhiều DHHO17ATT 07/08/2023
229 Truyền nhiệt – LT(45) 420300115301   5 7 9 X11.05  Trần Hoài Đức DHHO17A 10/08/2023
230 Truyền nhiệt – LT(45) 420300115302   6 4 6 V12.04 Nguyễn Minh Tiến DHHO17B 11/08/2023
231 Truyền nhiệt – LT(45) 420300115303   2 4 6 V14.01 Lê Văn Nhiều DHHO17C 07/08/2023
232 Truyền nhiệt – LT(45) 420300115304   6 7 9 D11.02 Phạm Văn Hưng DHHO17D 11/08/2023
233 Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất – LT(45) 420301530002   6 1 3 X11.08 Phạm Thị Hồng Phượng DHCNTT18A 11/08/2023
234 Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất – LT(45) 422001539602   7 7 9 B4.04 (CLC)   DHCNTT18ATT 12/08/2023
235 Ứng dụng hóa học trong Công nghiệp – LT(45) 420301529902   7 10 12 V6.04 Nguyễn Hoàng Minh DHCNTT18A 12/08/2023
236 Ứng dụng hóa học trong Công nghiệp – LT(45) 422001539502   6 10 12 B1.02 (CLC) Nguyễn Minh Quang DHHTTT18BTT 11/08/2023
237 Vật liệu học – LT(45) 420300376501   4 4 6 X12.06 Võ Thế Kỳ DHHO17A 09/08/2023
238 Vật liệu nano – LT(45) 420300347201   4 4 6 V13.05 Lộ Nhật Trường DHHO17B 09/08/2023
239 Vật liệu nano – LT(45) 422000406201   6 7 9 B4.04 (CLC) Lộ Nhật Trường DHHO17ATT 11/08/2023
240 Vi sinh vật học – TH(30) 420300217306 1 2 7 11 T3.09 Nguyễn Thị Diệu Hạnh DHDH18A 16/10/2023
241 Vi sinh vật học – TH(30) 420300217306 2 2 2 6 T3.09 Nguyễn Thị Diệu Hạnh DHDH18A 16/10/2023
242 Vi sinh vật học – TH(30) 420300217306 3 4 7 11 T3.09 Nguyễn Thị Diệu Hạnh DHDH18A 18/10/2023
243 Vi sinh vật học – TH(30) 420300217306 4 4 2 6 T3.09 Nguyễn Thị Diệu Hạnh DHDH18A 18/10/2023
244 Vi sinh vật học – LT(30) 420300217306   3 1 3 X11.05  Nguyễn Ngọc Ẩn DHDH18A 08/08/2023
Đơn vị liên kết