TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kết quả phúc khảo của HK1 (2022-2023)
06/01/2023

 

TT Họ và tên Lớp Môn phúc khảo Kết quả sau phúc khảo Ngày chấm phúc khảo
1 Mai Tuyết Nhi 420300347010 Hóa phân tích Không thay đổi điểm 28/12/2022
2 Đặng Ngọc P. An 420300349905 Nhiệt động học Không thay đổi điểm 04/01/2023
3 Nguyễn Minh Nhật 420300349905 Động hóa học Không thay đổi điểm 06/01/2023
4 Nguyễn Thành Tín 420300347013 Hóa phân tích Không thay đổi điểm 05/01/2023
5 Huỳnh Nguyễn Xuân Nghi 420300079501 QTTB Cơ học Không thay đổi điểm 13/01/2023
6 Lê Đinh Hoài Ân 420300347003 Hóa phân tích Không thay đổi điểm 12/01/2023
Đơn vị liên kết