TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Báo cáo giữa kỳ đồ án, khóa luận K11
10/01/2019

Thông báo:

GIẢNG VIÊN CÁC BỘ MÔN

SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN K11

Khoa Công nghệ Hóa học sẽ đưa ra kế hoạch cho sinh viên khóa 11 thực hiện báo cáo giữa kỳ theo qui định của môn học khóa luận.

  1. Kế hoạch thực hiện: từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019.
  2. Thời gian và địa điểm: Do giảng viên hướng dẫn tự xác định và thông báo với sinh viên (Khoa không thành lập hội đồng đánh giá giữa kỳ như năm 2017-2018).
  3. Yêu cầu với sinh viên: Sinh viên viết báo cáo giữa kỳ theo mẫu file hướng dẫn chi tiết đính kèm (MAU_BAO_GK) và báo cáo trước giáo viên hướng dẫn. Mọi thay đổi liên quan đến đồ án, luận văn đề nghị các em sinh viên xem chi tiết mẫu báo cáo giữa kỳ để thực hiện đúng tiến độ của Khoa.
  4. Lưu ý: Nếu đến tiến độ giữa kỳ mà giảng viên được đánh giá khối lượng và chất lượng công việc không đạt yêu cầu hoặc không thực hiện, giảng viên hướng dẫn có thế kiến nghị về Khoa theo nội dung trong file đính kèm.
  5. Trách nhiệm của Giảng viên: Sau khi sinh viên báo cáo xong sẽ nộp báo cáo giữa kỳ cho các trưởng bộ môn liên quan đến đề tài: Phân tích: Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thúy; Công nghệ hóa học vật liệu: TS. Phạm Thị Hồng Phượng; Công nghệ Hóa dầu: TS. Bạch Thị Mỹ Hiền; và Các đề tài thuộc về lĩnh vực thiết kế, chế tạo: ThS. Trần Hoài Đức.

Trân trọng

 

Đơn vị liên kết