TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông tin đề tài cấp cơ sở được phê duyệt năm 2017
30/03/2017
Phòng QLKH & HTQT trân trọng gửi Quyết đinh phê duyệt danh sách Đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 (có file đính kèm).
Kế hoạch triển khai ký hợp đồng cho các chủ nhiệm đề tài như sau:
1. Các chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh hợp đồng và thuyết minh đề tài (kinh phí được duyệt và mã số đề tài trong file theo quyết định phê duyệt đính kèm). Biểu mẫu theo file đính kèm hoặc download từ các link sau:
http://khoahocquocte.iuh.edu.vn/detail@150-194-Trien-khai-Ky-hop-dong-De-tai-NCKH-cap-Truong-2017.html
Hoặc
http://khoahocquocte.iuh.edu.vn/bieumau@96-Van-ban.html
 2. Gửi file qua eGov cho chuyên viên Nguyễn Minh An (Phòng QLKH & HTQT) hoặc tôi để xem trước. Thời gian: Trước ngày 03/04/2016.
 
 3. Bản cứng của Hợp đồng và thuyết minh (02 bản cho mỗi loại) có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và Trưởng các đơn vị. Thời hạn: Trước ngày 05/04/2016.
 
4. Phòng QLKH & HTQT sẽ trình Hiệu trưởng ký các Hợp đồng thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 và chuyển cho  đơn vị.
Nhờ các lãnh đạo đơn vị thông báo đến các chủ nhiệm đề tài trong đơn vị mình giúp (đặc biệt là các em sinh viên).
Trong quá trình thực hiện, nếiu có gì vướn mắc hoặc ý kiến, liên hệ chuyên viên Nguyễn Minh An (Phòng QLKH & HTQT) hoặc tôi:
– Qua eGov hoặc email research@iuh.edu.vn
Điện thoại nội bộ: (08) 3 8940 390 ext 278
Đơn vị liên kết