TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo nhận hồ sơ đề tài sinh viên NCKH cấp trường và Khoa 2018
07/09/2017
Khoa Công nghệ Hóa học thông báo về nhận hồ sơ đề tài sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp trường và cấp Khoa.
Đồi tượng: Sinh viên hoặc nhóm sinh viên đang theo học từ năm thứ 2 của Khoa Công nghệ Hóa học
Thời gian: Nộp 05 cuốn thuyết minh đề tài theo mẫu phòng Khoa học và công nghệ (http://khoahocquocte.iuh.edu.vn/detail@150-205-Trien-khai-De-tai-NCKH-cap-Truong-nam-2018-.html) trước ngày  20/10/2017
Người nhận: Cô Bùi Thị Thuy Thủy (ĐT: 0962085165)
Hình thức: Sinh viên có thể tự đề xuất đề tài và tìm giảng viên hướng dẫn trong khoa hoặc liên hệ giảng viên hướng dẫn trong khoa để được tư vấn đề tài.
Đơn vị liên kết