TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021 của Khoa Công nghệ Hóa học
15/06/2020

THÔNG BÁO

(Về tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021)

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

Đề xuất của Trưởng bộ môn;

Kết luận cuộc họp Ban Lãnh đạo và Trưởng bộ môn.

Khoa Công nghệ Hóa học thông báo tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021 cho tất cả các sinh viên các lớp thuộc Khoa quản lý.

Xin chân thành cảm ơn.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết