TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo đóng học phí học kỳ hè 2020 cho các lớp đã được mở
29/06/2020
  • Các lớp ở trạng thái “Chấp nhậận mở lớp”: sinh viên đóng tiền học phí cho đến hết ngày 13/7/2020
  • Những lớp chính: có đủ 25 sinh viên đóng tiền mới được mở học trong hè
  • Những lớp ghép: đóng tiền sẽ được học ghép
  •  Rêng các lớp chất lượng cao sẽ phải nộp đơn cam kết theo học với các lớp thường thì mới được học ghép. Thời gian nộp đơn cam kết trước ngày 13/7, sinh viên nào của CLC không nộp đơn cam kết sẽ bị hủy tên ra khỏi LHP/ hoàn học phí
STT Mã lớp học phần Tên môn học Số tín chỉ Lý thuyết Số tiết lý thuyết Số tiết thực hành Sĩ số đăng ký Đã đóng học phí Trạng thái Lớp dự kiến Phòng đã cấp Ngày bắt đầu
1 420300079501 Các quá trình và thiết bị cơ học 3 x 45 0 49 3 Chấp nhận mở lớp DHHO12_CQTTBCH X11.01 (999) 22/07/2020
2 420300542401 Các quá trình và thiết bị cơ học 2 x 30 0 1 Chấp nhận mở lớp DHHO9_GH_420300079501 X11.01 (999) 22/07/2020
3 422000122101 Các quá trình và thiết bị cơ học 3 x 45 0 16 Chấp nhận mở lớp GH_DHHO12TT_420300079501 B2.01 CLC(999) 20/07/2020
4 420300190001 Hóa học 3 x 45 0 6 Chấp nhận mở lớp DHHO12_HH X13.10(999) 21/07/2020
5 422000215201 Hóa học 3 x 45 0 4 Chấp nhận mở lớp DHHO12TT_GH_420300190001 X13.10(999) 21/07/2020
6 420300050201 Hóa học đại cương 2 x 30 0 23 1 Chấp nhận mở lớp DHCT13_GH_420300190001 X13.10(999) 21/07/2020
7 420300087201 Hóa học đại cương 3 x 45 0 10 Chấp nhận mở lớp DHTP11_GH_420300190001 X13.10(999) 21/07/2020
8 420300993601 Hóa học màu sắc 3 x 45 0 1 Chấp nhận mở lớp DHHO9_GH_420300059801 B2.04 CLC(999) 21/07/2020
9 422000148601 Hóa học màu sắc 3 x 45 0 15 Chấp nhận mở lớp GH_DHHO12TT_420300059801 B2.04 CLC(999) 21/07/2020
10 420300372201 Hóa hữu cơ 3 x 45 0 49 1 Chấp nhận mở lớp DHHO14_HL_HHC X10.02(999) 21/07/2020
11 422000364001 Hóa hữu cơ 3 x 45 0 3 2 Chấp nhận mở lớp DHHO14TT_GH_420300372201 X10.02(999) 21/07/2020
12 420300087801 Kỹ thuật phản ứng 3 x 45 0 39 Chấp nhận mở lớp DHHO12_HL_KTPU X11.07(999) 20/07/2020
13 420300719101 Kỹ thuật phản ứng 2 x 30 0 1 Chấp nhận mở lớp DHHO9_GH_420300087801 X11.07(999) 20/07/2020
14 422000173601 Kỹ thuật phản ứng 3 x 45 0 17 1 Chấp nhận mở lớp DHHO12TT_HK_KTPU B2.02 CLC(999) 20/07/2020
15 420300071601 Quá trình và thiết bị môi trường: lý thuyết, thực hành 4 x 45 30 18 Dự kiến mở DHMT12_QTTBMT F3.05(QTTB truyền khối)(30), X10.04(999) 20/07/2020
16 420300113201 Truyền khối 3 x 45 0 56 4 Chấp nhận mở lớp DHHO12_TK X11.06(999), X12.01(999) 20/07/2020
17 422000148701 Truyền khối 3 x 45 0 7 Chấp nhận mở lớp GH_DHHO12TT_420300113201 X11.06(999), X12.01(999) 20/07/2020
18 422001018301 Quá trình và thiết bị chuyển khối 2 x 30 0 1 1 Chấp nhận mở lớp DHMT9TT_GH_420300113201 X11.06(999), X12.01(999) 20/07/2020

 

Đơn vị liên kết