TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thời khóa biểu lớp DHHO16BVL từ 05/4/2021 (HK2 năm học 2020-2021)
30/03/2021
STT Lớp học HK Mã LHP Môn học Nhóm Thứ Tiết LT TH Giảng viên Thời gian bắt đầu học
1 DHHO16BVL 1 428801384701 Động hóa học 3 13 – 15 30 0 Nguyễn Minh Quang 06/04/2021 – 25/05/2021
2 DHHO16BVL 1 428801384701 Động hóa học 7 10 – 12 30 0 Nguyễn Minh Quang 24/04/2021 – 08/05/2021
4 DHHO16BVL 1 428801381101 Hóa học xanh 5 13 – 15 45 0 Trần Thị Hồng 08/04/2021 – 20/05/2021
6 DHHO16BVL 1 428801381101 Hóa học xanh 8 7 – 9 45 0 Trần Thị Hồng 11/04/2021 – 09/05/2021
5 DHHO16BVL 1 428801381101 Hóa học xanh 8 1 – 3 45 0 Trần Thị Hồng 16/05/2021 – 30/05/2021
3 DHHO16BVL 1 428801381101 Hóa học xanh 5 13 – 15 45 0 Trần Thị Hồng 27/05/2021 – 27/05/2021
9 DHHO16BVL 1 428801384801 Hóa keo 8 4 – 6 30 0 Lê Thiết Hùng 11/04/2021 – 18/04/2021
8 DHHO16BVL 1 428801384801 Hóa keo 8 4 – 6 30 0 Lê Thiết Hùng 25/04/2021 – 30/05/2021
7 DHHO16BVL 1 428801384801 Hóa keo 7 1 – 3 30 0 Lê Thiết Hùng 15/05/2021 – 29/05/2021
10 DHHO16BVL 1 428801381301 Hóa phân tích nâng cao 4 13 – 15 30 30 Đỗ Thị Long 07/04/2021 – 26/05/2021
11 DHHO16BVL 1 428801381301 Hóa phân tích nâng cao 7 7 – 9 30 30 Đỗ Thị Long 10/04/2021 – 24/04/2021
12 DHHO16BVL 1 428801381301 Hóa phân tích nâng cao 1 7 7 – 11 30 30 Bùi Thị Thu Thủy 15/05/2021 – 29/05/2021
13 DHHO16BVL 1 428801381301 Hóa phân tích nâng cao 1 8 7 – 11 30 30 Bùi Thị Thu Thủy 16/05/2021 – 30/05/2021
14 DHHO16BVL 1 428800902601 Vật liệu học 6 13 – 15 45 0 Phạm Quỳnh Thái Sơn 09/04/2021 – 28/05/2021
17 DHHO16BVL 1 428800902601 Vật liệu học 8 10 – 12 45 0 Phạm Quỳnh Thái Sơn 11/04/2021 – 09/05/2021
16 DHHO16BVL 1 428800902601 Vật liệu học 7 7 – 9 45 0 Phạm Quỳnh Thái Sơn 08/05/2021 – 08/05/2021
15 DHHO16BVL 1 428800902601 Vật liệu học 7 4 – 6 45 0 Phạm Quỳnh Thái Sơn 15/05/2021 – 29/05/2021
19 DHHO16BVL 1 428801380801 Xử lý số liệu và quy hoạch hóa thực nghiệm 2 13 – 15 30 0 Văn Thanh Khuê 05/04/2021 – 24/05/2021
20 DHHO16BVL 1 428801380801 Xử lý số liệu và quy hoạch hóa thực nghiệm 7 10 – 12 30 0 Văn Thanh Khuê 10/04/2021 – 17/04/2021
18 DHHO16BVL 1 428801380801 Xử lý số liệu và quy hoạch hóa thực nghiệm 2 13 – 15 30 0 Văn Thanh Khuê 03/05/2021 – 03/05/2021
Đơn vị liên kết