TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thời gian nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp của lớp DHHO12AVL
10/10/2017

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018 và tiến độ đào tạo của riêng khoá Đại học 12A liên thông vừa làm, khoa thông báo thời gian nộp và chấm báo cáo đồ án tốt nghiệp của lớp DHHO12AVL như sau:

  1. Thời gian nộp báo cáo: từ 1/12/2017 đến 15/12/2017
  2. Thời gian chấm báo cáo và nhập điểm: từ 18/12/2017 đến 22/12/2017
  3. Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2017 trước ngày 27/12/2017
  4. Nộp 2 cuốn báo cáo theo mẫu biểu đã ban hành (đã có trong website)
Đơn vị liên kết