TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Quy chế đào tạo theo hệ chế tín chỉ
18/04/2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-ĐHCN ngày 22 tháng 09 năm 2014 của Hiệu Trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Ban hành quy chế đào tạo theo học chế  tín chỉ”

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết