TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Lịch học và thi cho lớp học lại cao đẳng nghề đợt tháng 11/2019
21/11/2019
STT Mã lớp học phần Tên môn học Số tiết học Lớp ban đầu Thời gian học Phòng Ngày học Thi kết thúc môn
1 650300466101 Hóa phân tích 3 NCTP8_HPT 08h40 – 11h20 F3.02 25/11/2019 GV tự cho thi
2 650300492101 Hóa học đại cương 3 NCOT10_HDC 08h40 – 11h20 F3.03 25/11/2019 GV tự cho thi

 

Đơn vị liên kết