TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kế hoạch nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, năm học 2019-2020 (ĐHK12)
27/05/2020

Khóa luận tốt nghiệp được chia theo 2 phương thức thực hiện là Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) và Báo cáo tốt nghiệp (BCTN). Kế hoạch nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp của năm học 2019-2020 (Đại học K12) như sau:

+ Đồ án tốt nghiệp: gồm toàn bộ sinh viên có quyết định được làm theo phương thức ĐATN, được báo cáo trước hội đồng, thuộc 20% sinh viên có điểm số thuộc hạng TOP của Đại học khóa 12

– Mỗi sinh viên nộp 2 cuốn KLTN in 2 mặt, bìa màu trắng, dán gáy bìa màu xanh dương: tên sử dụng chung là Khóa luận tốt nghiệp

  • Thời gian nộp cuốn kiểm tra form mẫu: từ 01/7 đến 16h30 ngày 14/7 (nộp 1 cuốn in 2 mặt)
  • Thời gian thu lại báo cáo sau khi chỉnh sửa form: đến 16h30 ngày 21/7, cứ trễ 1 ngày trừ 0,5 điểm tổng kết
  • Nguời thu báo cáo và kiểm tra form: Cô Nhung, phòng F1.10

+ Báo cáo tốt nghiệp: gồm toàn bộ sinh viên còn lại không có quyết định được làm theo phương thức ĐATN

– Mỗi sinh viên nộp 2 cuốn KLTN in 2 mặt, bìa màu trắng, dán gáy bìa màu xanh dương: tên sử dụng chung là Khóa luận tốt nghiệp

  • Thời gian nộp cuốn kiểm tra form mẫu: theo thông báo của các trưởng bộ môn
  • Thời gian thu lại báo cáo sau khi chỉnh sửa form: đến 16h30 ngày 21/7, cứ trễ 1 ngày trừ 0,5 điểm tổng kết
  • Nguời thu báo cáo và kiểm tra form: Cô Phượng (DHHO12A-B-D, DHHO12ATT), Cô Thúy (DHPT12A), Cô Diễm (DHHO12C, DHHO12BTT)

+ Thời gian hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: ngày 27+28/7/2020 (Khoa sẽ thông báo quyết định phân công hội đồng bảo vệ sau ngày 01/7)

+ Các sinh viên được làm ĐATN nếu không muốn làm theo phương thức ĐATN cần phải nộp “đơn xin không thực hiện KLTN theo phương thức ĐATN” và nộp về cho cô Nhung truớc 16h30 ngày 15/6 để Khoa chốt danh sách.

+ Danh sách sinh viên được nộp báo cáo KLTN sẽ thông báo trên web khoa trong tuần 22/6 – 28/6

Đơn vị liên kết