TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kế hoạch báo cáo đề cương Đồ án tốt nghiệp CDHO17AKS
16/10/2017

Kế hoạch báo cáo đề cương Đồ án tốt nghiệp CDHO17AKS

Khoa Công nghệ Hóa học – Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Quí Thầy Cô Khoa Công nghệ Hóa học và sinh viên lớp CDHO17KS: Hội thảo báo cáo và góp ý đề cương Đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên sẽ trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu, các nhiệm vụ nghiên cứu và kế hoạch thực hiện nghiên cứu của mình trước hội đồng. Hội đồng sẽ nhận xét và góp ý hoàn thiện Đề cương cho sinh viên. Kế hoạch thực hiện Hội thảo báo cáo Đề cương Đồ án như sau:

1. Hình thức báo cáo:
Powerpoint presentation (10 – 15 slide/10 phút/sinh viên); góp ý từ Hội đồng: 10 phút/sinh viên:
Giới thiệu tổng quan, các nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp thực hiện, dụng cụ/thiết bị và hóa chất dự kiến, tài liệu tham khảo, kế hoạch thực hiện. File báo cáo sinh viên gửi Thầy Khuê qua email (vanthanhkhue@iuh.edu.vn ) trước 12 giờ ngày 23/10/2017.
Thời gian báo cáo:
Sáng 7 giờ 30’ – 12 giờ, ngày 24/10/2017
+ 7 giờ 30’ – 8 giờ: chuẩn bị máy chiếu, bàn Hội đồng, đón khách mời, ổn định chỗ ngồi.
+ 8 giờ – 10 giờ: báo cáo các chuyên đề PBL và EDE của chuyên gia và Thầy/Cô
+ 10 giờ – 12 giờ: báo cáo Đề cương sinh viên và góp ý của Hội đồng.


2.
Hình thức đánh giá:
Hội đồng Khoa + biên bản. Kết quả báo cáo làm cơ sở đánh giá cho tiêu chuẩn báo cáo tốt nghiệp giữa kỳ và cuối kỳ.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết