TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Cơ cấu nhân sự
13/03/2017

Khoa Công nghệ Hóa học được thành lập theo Quyết định số 2206/QĐ-ĐHCN ngày 01/06/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM. Thành phần Ban chủ nhiệm và bộ môn khoa Công nghệ hóa học hiện nay gồm có:

Trưởng khoa
PGS.TS Nguyễn Văn Cường
Email: nvc@iuh.edu.vn

Phó Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Hữu Trung
Email: nguyenhuutrung@iuh.edu.vn

Phó Trưởng khoa
TS. Trần Nguyễn Minh Ân
Email: trannguyenminhan@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn thiết bị
ThS. Trần Hoài Đức
Email: tranhoaiduc@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn Công nghệ Hóa học-Vật liệu
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
Email: phamthihongphuong@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn Hóa dầu
TS. Bạch Thị Mỹ Hiền
Email: bachthimyhien@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn Hóa phân tích
TS. Trần Thị Thanh Thúy
Email: tranthithanhthuy@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết