TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo họp Ban Chấp Hành – Đoàn Khoa Công nghệ Hóa học
05/09/2017

Xin mời Lớp Trưởng – Bí thư các lớp Đại Học Khóa 10 – 11 – 12 – 13 ; Cao Đẳng KOSEN 17- Cao Đẳng 18

Tham gia cuộc họp Đoàn Khoa mở rộng vào lúc 18h ngày 14/09/2017 – phòng F05

Vì đây là cuộc họp đầu năm – nhằm phổ biến và thông báo các hoạt động trong năm học, đề nghị lớp trưởng bí thư sắp xếp đi họp đầy đủ.

Thay mặt BCH Đoàn Khoa Công nghệ Hóa – Bí thư Hoàng Minh Sơn.

Cảm ơn.

Đơn vị liên kết