TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Sơ đồ chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học 2017
17/01/2018

Môn học Ký hiệu
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin FPML
Tư tưởng Hồ Chí Minh HCMI
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam RLVCP
Pháp luật đại cương GL
Kỹ năng phát triển nghề nghiệp CDS
Quản trị doanh nghiệp CRM
Tổ chức quản lý sản xuất PM
Logic học LG
Tiếng Anh 1 ENG1
Tiếng Anh 2 ENG2
Toán A1 CA1
Toán A2 CA2
Toán A3 CA3
Vật lý 1 GP1
Vật lý 2 GP2
Hóa học đại cương GC
Phương pháp tính CM
Xác suất thống kê PAS
Quy hoạch tuyến tính LP
Giáo dục thể chất CE
Giáo dục quốc phòng 1 NDE1
Giáo dục quốc phòng 2 NDE2
Vẽ kỹ thuật ED
Kỹ thuật điện ET
Hóa vô cơ IOC
Thực hành Hóa vô cơ ICL
Hóa hữu cơ OC
Thực hành Hóa hữu cơ OCL
Hóa phân tích AC
Thực hành Hóa phân tích ACL
Hóa lý 1 (Nhiệt động và Động hóa học) PC1
Hóa lý 2 (Điện hóa học và Hóa keo) PC2
Thực hành Hóa lý PCL
Hóa học xanh GRC
Các quá trình và thiết bị cơ học FMO
Truyền nhiệt HT
Truyền khối MT
Thực hành Quá trình và thiết bị hóa học CEL
Kỹ thuật phản ứng CRE
An toàn trong môi trường dầu khí PES
Thiết bị đo và điều khiển quá trình IPC
Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí STP
Các sản phẩm dầu khí PP
Hóa học màu sắc COC
Hóa học Cellulose CEC
Hóa học Polymer POC
Giản đồ pha PHD
Kỹ thuật xúc tác ENC
Vật liệu học MAS
Công nghệ lọc dầu PRT
Công nghệ chế biến khí GPT
Công nghệ hóa dầu PET
Chuyên đề Thí nghiệm Chế biến dầu khí PPA
Chuyên đề Thí nghiệm Phân tích các sản phẩm dầu khí PPL
Tổng hợp hữu cơ OST
Kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy PPT
Kỹ thuật nhuộm DYT
Công nghệ chất hoạt động bề mặt SUT
Tổng hợp hữu cơ nâng cao AOS
Các phương pháp phân tích hóa lý MPCA
Thí nghiệm Phân tích hóa lý PCAL
Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xúc tác CTL
Chuyên đề Thí nghiệm Tổng hợp vật liệu MSL
Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật xanh GTL
Chuyên đề Thí nghiệm Kỹ thuật các hợp chất cao phân tử PTL
Ăn mòn và bảo vệ vật liệu CPM
Công nghệ sản xuất các chất vô cơ bản BIT
Công nghệ sản xuất phân bón FET
Phân tích vật liệu CHM
Kiến tập chuyên môn FT
Thực tập doanh nghiệp GPA
Đồ án tốt nghiệp GPR
Chứng chỉ TOEIC 450
Chứng chỉ tin học ITC

 

Đơn vị liên kết