TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chương trình ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học
28/06/2016

1. MỤC TIÊU

Chương trình đào tạo được thiết kế với mục tiêu đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học có khả năng:

 1. Trở thành chuyên gia quản lý quy trình sản xuất thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
 2. Giám sát, vận hành, các thiết bị, hệ thống thiết bị và quy trình sản xuất trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
 3. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, công nghệ sản xuất thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
 4. Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, ý thức phát triển cộng đồng, thái độ và tác phong chuyên nghiệp.

2. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học:

 1. Có khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học tự nhiên trong các lĩnh vực thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học;
 2. Có kiến thức chính trị, văn hóa, xã hội để rèn luyện bản thân;
 3. Có khả năng vận dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành vào một trong những lĩnh vực: công nghệ hóa dầu, công nghệ vô cơ, công nghệ hữu cơ;
 4. Có khả năng vận hành các thiết bị, hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học;
 5. Có khả năng tính toán, thiết kế hệ thống và quy trình sản xuất thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học đáp ứng nhu cầu kỹ thuật trong điều kiện thực tiễn về kinh tế, môi trường, an toàn lao động và phát triển bền vững;
 6. Có khả năng tiến hành thí nghiệm, phân tích, đánh giá các quy trình, thiết bị, hệ thống thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học;
 7. Có khả năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành;
 8. Có kiến thức đủ rộng để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị toàn cầu;
 9. Có khả năng giao tiếp chuyên môn hiệu quả;
 10. Có kiến thức về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp;
 11. Có ý thức học tập suốt đời;
 12. Có sức khỏe làm việc và phát triển Tổ quốc Việt Nam./.
Đơn vị liên kết