TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông tin nhân sự bộ môn Máy – Thiết bị
29/03/2017

Trưởng bộ môn: ThS. Trần Hoài Đức – Email: tranhoaiduc@iuh.edu.vn

Giảng viên:

1. NCS.ThS. Nguyễn Hữu Trung – Email. nguyenhuutrung@iuh.edu.vn

2. ThS. Lê Thiết Hùng – Email: lethihung@iuh.edu.vn

3. ThS. Cao Thanh Nhàn – Email: caothanhnhan@iuh.edu.vn

4. ThS. Trương Văn Minh – Email: truongvanminh@iuh.edu.vn

5. ThS. Phạm Văn Hưng – Email: phamvanhung@iuh.edu.vn

6. ThS. Võ Thanh Hưởng – Email: vothanhhuong@iuh.edu.vn

7. ThS. Lê Văn Nhiều – Email: levannhieu@iuh.edu.vn

8. KS. Nguyễn Minh Tiến – Email: nguyenminhtienb@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết