TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông tin nhân sự bộ môn cơ sở
27/03/2017

Trưởng bộ môn: TS. Đoàn Văn Đạt – Email: doanvandat@iuh.edu.vn

Giảng viên:

1. PGS.TS.Nguyễn Văn Cường – Email: nvc@iuh.edu.vn

2. TS.Nguyễn Văn Bời – Email: nguyenvanboi@iuh.edu.vn

3. Giảng viên TS. Trần Nguyễn Minh Ân- Email: trannguyenminhan@iuh.edu.vn

4. TS. Trần Thị Thanh Nhã – Email:tranthithanhnha@iuh.edu.vn

5. TS. Văn Thanh Khuê – Email: vanthanhkhue@iuh.edu.vn

6. TS. Trần Thị Diệu Thuần- Email: tranthidieuthuan@iuh.edu.vn

7. ThS. Võ Uyên Vy – Email: vouyenvy@iuh.edu.vn

8. ThS. Bùi Thị Diễm – Email: buithidiem@iuh.edu.vn

9. ThS. Phùng Thị Cẩm Loan – Email: phungthicamloan@iuh.edu.vn

10. ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ – Email: nguyenthimaitho@iuh.edu.vn

11. ThS. Nguyễn Thị Kim Tiên – Email: nguyenthikimtien@iuh.edu.vn

12. ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm – Email: nguyenthikimtien@iuh.edu.vn

13. ThS. Trần Thị Lan Anh – Email: tranthilananh@iuh.edu.vn

14. ThS. Lưu Thị Việt Hà – Email: luuthivietha@iuh.edu.vn

15. KS. Nguyễn Trọng Tăng- Email: nguyentrongtang@iuh.edu.vn

16. Nguyễn Thị Cẩm Thạch- Email: nguyenthicamthach@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết