TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Lịch dự giờ học kỳ 2, 2018-2019 của Khoa Công nghệ hóa học
18/02/2019

Kính gửi: Thầy, Cô 

Lịch dự giờ của khoa Công nghệ Hóa học, học kỳ 2 năm học 2018-2019. Quí  Thầy Cô xem lịch và chuẩn bị tốt cho tiết dự giở. Hiện tại mới chỉ 2 bộ môn gửi lịch là phân tích và cơ sở.

Trân trọng cảm ơn 2 bộ môn

du_du_khoa_2019

Đơn vị liên kết