TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách giảng viên bộ môn Hóa dầu
28/03/2017

1. TS. Đỗ Quý Diễm – Trưởng bộ môn

Môn học giảng dạy: Công nghệ chế biến khí, Các sản phẩm dầu khí, Hóa học xanh…

Email: doquydiem@iuh.edu.vn

2. ThS. Nguyễn Thị LIễu

Môn học giảng dạy: Các sản phẩm dầu khí, Hóa đại cương, Thực hành Chuyên ngành hóa dầu, Thực hành phân tích các sản phẩm dầu khí…

Lĩnh vực nghiên cứu: Tổng hợp Nano tăng cường thu hồi dầu, Mô phỏng trong lọc hóa dầu

Email: nguyenthilieu@iuh.edu.vn

3. NCS. ThS. Trần Thị Hồng

Môn học giảng dạy: Công nghệ lọc dầu, Các sản phẩm dầu khí, Hóa hữu cơ, Thực hành Chuyên ngành hóa dầu, Thực hành phân tích các sản phẩm dầu khí…

Lĩnh vực nghiên cứu: Tổng hợp dầu nhờn sinh học

Email: tranthihong@iuh.edu.vn

4. NCS.ThS. Trần Ngọc Thắng

Môn học giảng dạy: Công nghệ chế biến khí, Công nghệ Hóa dầu, Kỹ thuật phản ứng, Thực hành QTTB …

Lĩnh vực nghiên cứu: Nhiệt phân Biomass

Email: tranngocthang@iuh.edu.vn

5. TS. Bạch Thị Mỹ Hiền

Môn học giảng dạy: Công nghệ chế biến khí, Công nghệ Hóa dầu, Hóa lý…

Lĩnh vực nghiên cứu: Phụ gia chống ăn mòn, Quá trình Cracking xúc tác vi lượng

Email: bachthimyhien@iuh.edu.vn

6. ThS. Nguyễn Tiến Đạt

Môn học giảng dạy: Tồn trữ và vận chuyển sản phẩm dầu khí, Thực hành QTTB trong công nghệ Hóa học, Thực phẩm, Môi trường

Lĩnh vực nghiên cứu: Chuyển hóa Metane, Mô phỏng trong lọc hóa dầu

Email: nguyentiendat@iuh.edu.vn

7. NCS.ThS. Khưu Châu Quang

Môn học giảng dạy: Các phương pháp phân tích Hóa lý, Công nghệ lọc dầu, Hóa đại cương, thực hành Hóa lý,

Lĩnh vực nghiên cứu: Kết tinh

Email: khuuchauquang@iuh.edu.vn

8. Th.S. Phạm Hoàng Ái Lệ

Môn học giảng dạy: Các sản phẩm dầu khí, Hóa đại cương, Thực hành Hóa lý, Thực hành phân tích các sản phẩm dầu khí, Thực hành Chuyên ngành hóa dầu….

Lĩnh vực nghiên cứu: Mô phỏng trong lọc hóa dầu

Email: phamhoangaile@iuh.edu.vn

9. ThS. Nguyễn Hoàng Minh

Môn học giảng dạy: Các sản phẩm dầu khí, Hóa đại cương, Hóa lý, Thực hành phân tích các sản phẩm dầu khí….

Email: nguyenhoangminh@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết