TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Nhân sự tổ Kỹ thuật Phân tích
27/03/2017

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Quốc Thắng; Email: nguyenquocthang@iuh.edu.vn,

                                                      

Lĩnh vực nghiên cứu:

            1- Khảo sát đánh giá mức độ tích lũy sinh học của độc tố môi trường đến sinh vật.

             2- Thẩm định phương pháp phân tích.

Giảng viên: TS. Trần Thị Thanh Thúy; Email:tranthithanhthuy@iuh.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu:

             1- Kỹ thuật in dấu phân tử ứng dụng trong Hóa phân tích

             2- Khảo sát, đánh giá dư lượng độc chất vô cơ, hữu cơ trong thực phẩm, môi trường.

             3- Tổng hợp xúc tác quang, ứng dụng trong phân tích và xử lý môi trường nước.

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Trọng; Email: nguyenvantrong@iuh.edu.vn.

Lĩnh vực nghiên cứu:

1- Kỹ thuật in dấu phân tử (MIPs), ứng dụng trong xử lý mẫu phân tích.

2- Phát triển phương pháp phân tích.

Giảng viên: TS. Đỗ Thị Long; Email: dothilong@iuh.edu.vn,

Lĩnh vực nghiên cứu:

1- Tổng hợp vật liệu ứng dụng trong dẫn truyền thuốc.

2- Tổng hợp vật liệu ứng dụng trong xử lí nước thải.

Giảng viên: TS. Bùi Thị Thu Thủy; Email: buithithuthuy@iuh.edu.vn,

Lĩnh vực nghiên cứu:

1- Nghiên cứu hóa học các hợp chất macroheterocyclic

2- Nghiên cứu động học phản ứng của Cobalamins (vitamin B12)

Giảng viên: ThS. Hồ Văn Tài; Email: hovantai@iuh.edu.vn

                                                           

Giảng viên: ThS. Lê Hoài Ân, Email: lehoaian@iuh.edu.vn,

Giảng viên: ThS. Vũ Thị Hoa, Email: vuthihoa@iuh.edu.vn,

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thạch, Email: nguyenthicamthach@iuh.edu.vn

               

Đơn vị liên kết